Algemene Voorwaarden

  1. Bepalingen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: de partij die de opdracht voor het ontvangen van therapie/hulpverlening geeft.

Praktijk Destina: de partij die therapie/hulpverlening of andere werkzaamheden levert.

Therapie: Een psychosociaal therapeutisch/hulpverlening traject dat bestaat uit het voeren van gesprekken.

Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot het aangaan van (of de intentie tot) een traject.

1.1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle therapie van Praktijk Destina en daarmee verband houdende handelingen.

1.2 Bedrijfsomschrijving

Praktijk Destina is een vrijgevestigde praktijk voor therapie van Ike Smits gevoerd door Ike Smits.

1.3 Werkzaamheden

De bedrijfsactiviteiten betreffen o.a.: ervaringsgerichte psychosociale therapie, gestalt- en gezinstherapie.

1.4 Werkomschrijving

De therapeut verleent zijn hulp op een verantwoorde methodische wijze bij problemen voortkomend uit: de persoonlijke sfeer, lichamelijk welbevinden, relationele sfeer en/of de werksfeer. Uitgesloten hiervan zijn alle lichamelijke ziekten. De therapeut richt zich op het herstel van individueel en relationeel functioneren. 

  1. Overeenkomst

2.1 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst start bij aanmelding, schriftelijk of telefonisch. Het is altijd mogelijk om het traject per direct stop te zetten of op te schorten. Dit dient schriftelijk op per e-mail te gebeuren.

Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van client bestaan om openstaande rekeningen aan Praktijk Destina te voldoen.

2.2 Juridische relatie

De juridische relatie tussen de therapeut en de cliënt betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Praktijk Destina levert een inspanning en er mag verwacht worden dat er zorgvuldig, integer en respectvol wordt gewerkt zoals van een redelijk bekwame vergelijkbare professional conform de professionele standaard in vergelijkbare omstandigheden verwacht mag worden.

2.3 Verantwoordelijkheden

Client draagt zelf de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn/haar eigen gedrag en de consequenties hiervan. Praktijk Destina zal de therapie naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.4 Aansprakelijkheid

Praktijk Destina is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, emotionele schade, financiële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Praktijk Destina.

Praktijk Destina heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Praktijk Destina is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag.

2.5 Omgangsvormen

De persoonlijke gesprekken vinden doorgaans plaats in een huiselijke omgeving. U mag van Praktijk Destina verwachten dat u respectvol wordt bejegend en dat er geen lichamelijk contact plaats zal vinden dan enkel zoals gepast bij een begroeting of afscheid.

2.6 Ziekte en overmacht

Bij ziekte wordt de cliënt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij ziekte die, naar verwachting langer duurt dan enkele weken wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. Dan wel de opschorting of stopzetting van de therapie of een doorverwijzing naar een vergelijkbare collega praktijk.

Praktijk Destina is niet aansprakelijk voor de geleden schade als zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen wegens overmacht. Overmacht betreft bijvoorbeeld ziekte, energiestoring, verkeersongeval en dergelijke.

  1. Vertrouwelijkheid

3.1 Privacy

Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u hier in mijn privacy statement op de website van Praktijk Destina.

3.2 Dossiervorming

Voor mijn administratie gebruik ik software van MijnDiad en aantekeningen worden in dit systeem gemaakt. Deze aantekeningen en het dossier behandelen wij zorgvuldig. U kunt een verzoek indienen tot vernietiging van het dossier. Eventueel e-mail, app/sms-contact (of anders) is strikt vertrouwelijk. Praktijk Destina draagt er zorg voor dat zowel papieren, als op de computer opgeslagen aantekeningen en andere gegevens over de cliënt, goed worden beveiligd en niet toegankelijk zijn voor derden.

3.3 Klachten

Bij een klacht doet u er goed aan dit met Praktijk Destina te bespreken. Wil je meer weten over waar je verder terecht kan met je klacht?  Lees hier meer over in: niet tevreden over je hulpverlener.

3.4 Auteursrecht

Geen van de publicaties van Praktijk Destina mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

  1. Financiën

4.1 Tarieven

De actuele tarieven per gesprek staan vermeld op de website van Praktijk Destina. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW op het moment dat een gesprek niet vrijgesteld is van BTW.

De factuur kan zowel schriftelijk en/of digitaal worden verstuurd. De betalingstermijn is 14 dagen. Na deze 14 dagen volgt er een betalingsherinnering. Praktijk Destina behoudt zichzelf de vrijheid voor om per situatie over eventuele incassokosten, het stopzetten van de therapie en het inschakelen van een deurwaarder te beslissen.

Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van client bestaan om openstaande rekeningen aan Praktijk Destina te voldoen.

4.2 Verhindering afspraak

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren, telefonisch, per app/sms of e-mail, door client zijn afgezegd worden in rekening gebracht, tenzij anders in overleg is overeengekomen.